حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده اصلی
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران
انجمن حکمت و فلسفه ایران
انجمن علمی فلسفه دین ایران
بنیاد دایرة المعارف اسلامی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دانشگاه امام صادق (ع)
دانشگاه تهران
دانشگاه زنجان
مجمع فلاسفه ایران
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران